Mitä business coaching on?

Johtajan yksilöllinen kehittymisprosessi

Business coaching on johtajan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöity ammatillista kehittymistä tukeva prosessi, joka haastaa oppimiseen, kasvuun ja muutokseen. Coach auttaa johtajaa onnistumaan työssään, saavuttamaan siihen liittyvät tavoitteet ja kehittymään johtajana.

Coaching on luottamuksellista keskustelua ja yhteistyötä johtajan ja coachin välillä. Coaching on dialogia, yhdessä ajattelemista ja ajattelukumppanuutta. Se on kuuntelua, kysymyksiä, kannustamista ja läsnäoloa, joka tukee, oivalluttaa ja herättelee. Coach auttaa johtajaa löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa ja käyttämään niitä kokonaisvaltaisesti omien ammatillisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Coaching on matka itseen, aikaa pysähtymiselle ja itsensä kohtaamiselle. Uudet oivallukset tarvitsevat syntyäkseen aikaa ja tilaa ajatella.

Kohti uudenlaista ajattelua ja toimintaa

Coachingprosessi tukee johtajan omaa ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Se avaa uusia ideoita, näkökulmia ja toimintatapoja. Coach ei anna johtajalle valmiita vastauksia, vaan auttaa häntä itse löytämään parhaat toimintatavat kuhunkin tilanteeseen. Coach on kehittymisen kumppani, joka auttaa johtajaa oman pohdinnan käynnistämisessä ja haastaa monipuolisempaan ja laadukkaampaan ajatteluun. Oivalluttavia kysymyksiä esittämällä coach auttaa johtajaa poistamaan itseltään onnistumisen esteitä.

Johtaja oppii coachingprosessissa havainnoimaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä muokkaamaan niitä saavuttaakseen tavoitteensa. Coach auttaa johtajaa huomaamaan kehitystä ja onnistumista jarruttavia ajattelumalleja ja asenteita sekä löytämään niihin uusia mahdollisuuksia avaavia näkökulmia.

Coachin ja asiakkaan roolit

Asiakkaan tehtävänä on nostaa esille käsiteltävät teemat. Coach huolehtii prosessin etenemisestä askel askeleelta kohti yhdessä sovittua tavoitetta. Vastuu kehittymisestä ja oman potentiaalin käyttämisestä on asiakkaalla itsellään. Coach on prosessissa tuki, rinnalla kulkija sekä uudenlaisen ajattelun ja toiminnan haastaja.

Coaching menetelmänä

Coaching on menetelmänä vaikuttava ja tehokas. Se perustuu usean tieteenalan tutkimuksiin, mm. psykologiaan, aikuiskasvatustieteeseen, johtamistieteisiin ja neurotieteisiin. Coachingia tutkitaan maailmalla ja myös Suomessa aktiivisesti. Suomessa tutkimusta ovat tehneet mm. Ria Parppei ja Raija Salomaa.

Milla Helaakoski

Milla Helaakoski

KM, PsM, psykologi,
Certified Business Coach Master®

Miten business coaching vaikuttaa?

Oman johtajuuden kehittäminen edellyttää itsetuntemusta, jota coachingissa vahvistetaan. Hyvä itsetuntemus auttaa tunnistamaan omaa potentiaalia ja vahvuuksia ja ottamaan ne käyttöön. Tämä puolestaan lisää itseluottamusta ja luo perustan onnistumiselle ja menestymiselle.

Coachingin vaikutukset näkyvät siis sekä käytännön toiminnan tasolla että syvemmin ammatti-identiteetin vahvistumisena. Osa coachingin vaikutuksista tulee esille vasta pidemmän ajan kuluttua.

Miksi business coaching toimii?

Coachingprosessi

Coachingprosessi alkaa tapaamisella, jossa coach ja asiakas keskustelevat siitä, minkälaista muutosta ja kehittymistä coachingprosessilla tavoitellaan. Yhteisen keskustelun pohjalta sovitaan tavoitteet coachingprosessille sekä se, minkälaisilla mittareilla tavoitteiden saavuttamista seurataan. Tilanteen mukaan tavoitteet voivat liittyä hyvinkin konkreettisten ratkaisujen etsimiseen tai toisaalta yksilön työroolin syvempään kehittämiseen.

Business coachingista tehdään aina kirjallinen sopimus asiakkaan kanssa. Sopimuksessa määritellään yhteistyön tavoitteet, aikataulu ja hinta.

Tämän jälkeen alkavat varsinaiset coachingtapaamiset. Niiden välissä asiakas soveltaa oivaltamaansa ja oppimaansa omaan päivittäiseen työhönsä. Usein tapaamisten välille sovitaan myös tehtäviä, jotka tukevat asiakkaan kehittymistä.

Coacgingprosessin lopussa tarkastellaan yhteistyön onnistumista ja sitä, miten alussa sovitut tavoitteet on saavutettu. Lisäksi keskustelussa sovitaan siitä, miten asiakas ja hänen työyhteisönsä voivat tukea coachingprosessissa alkaneen kehityksen jatkumista.

Milla Helaakoski

Milla Helaakoski

KM, PsM, psykologi,
Certified Business Coach Master®