PALVELUT

Business Coaching

Mitä business coaching on?

Business coaching on johtajan, esimiehen tai asiantuntijan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöity ammatillista kehittymistä tukeva prosessi, joka haastaa oppimiseen, kasvuun ja muutokseen. Coaching auttaa asiakasta onnistumaan työssään, saavuttamaan siihen liittyvät tavoitteet ja kehittymään ammattilaisena.

Coaching on luottamuksellista keskustelua ja yhteistyötä asiakkaan ja coachin välillä. Coaching on dialogia, yhdessä ajattelemista ja ajattelukumppanuutta. Se on kuuntelua, kysymyksiä, kannustamista ja läsnäoloa, joka tukee, oivalluttaa ja herättelee.

Business coachingin tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan ja hänen organisaationsa kanssa. Prosessi suunnitellaan niin, että se hyödyttää sekä asiakasta että hänen organisaatiotaan, joka tilaa ja maksaa palvelun. Business coaching tähtää muutokseen ja kehitykseen asiakkaassa, asiakkaan työssä sekä hänen organisaatiossaan.

Coaching auttaa asiakasta löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa ja käyttämään niitä kokonaisvaltaisesti ammatillisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Coachingprosessi tukee asiakkaan ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Se avaa uusia ideoita, näkökulmia ja toimintatapoja. Coach ei anna asiakkaalle valmiita vastauksia, vaan auttaa häntä itse löytämään parhaat toimintatavat kuhunkin tilanteeseen. Asiakas oppii coachingprosessissa havainnoimaan ja arvioimaan omaa toimintaansa sekä muokkaamaan sitä saavuttaakseen tavoitteensa. Coaching auttaa näkemään mahdollisuuksia sekä tiedostamaan ja uudistamaan omia uskomuksia ja asenteita.

Coach on kehittymisen kumppani, joka auttaa asiakasta oman pohdinnan käynnistämisessä ja haastaa monipuolisempaan ja laadukkaampaan ajatteluun. Oivalluttavia kysymyksiä esittämällä coach auttaa asiakasta poistamaan itseltään onnistumisen esteitä.

Asiakkaan tehtävänä on nostaa esille käsiteltävät teemat. Coach huolehtii prosessin etenemisestä kohti tavoitetta, auttaa asiakasta jäsentämään tilannetta, löytämään uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia sekä tunnistamaan rajoittavia uskomuksia, jotka vaikuttavat asiakkaan päätöksentekoon ja toimintaan. Vastuu kehittymisestä ja oman potentiaalin käyttämisestä on asiakkaalla itsellään. Coach on prosessissa tuki, rinnalla kulkija sekä uudenlaisen ajattelun ja toiminnan haastaja.

Esimerkkejä business coachingin sovellusalueista:

 • johtajana kasvaminen ja kehittyminen
 • esimiehen ja alaisten vuorovaikutussuhteet
 • muutosprosessin toteuttaminen omassa organisaatiossa
 • oman työroolin muutos (esim. siirtyminen esimiestehtävään, vastuualueen laajeneminen)
 • neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 • projektin onnistunut läpivienti
 • oman työroolin selkeyttäminen (esim. tehtävien priorisointi ja ajankäyttö)

Coaching on menetelmänä vaikuttava ja tehokas. Se perustuu usean tieteenalan tutkimuksiin, mm. psykologiaan, aikuiskasvatustieteeseen, johtamistieteisiin ja neurotieteisiin. Coachingia tutkitaan maailmalla ja myös Suomessa aktiivisesti. Suomessa tutkimusta ovat tehneet mm. Ria Parppei ja Raija Salomaa.

 • vahvistaa itseohjautuvuutta, ammatillista toimijuutta ja vastuunottokykyä
 • vahvistaa tavoitteellisuutta, aikaansaavuutta ja tavoitteisiin pääsemistä
 • auttaa laajentamaan näkökulmia, näkemään uusia mahdollisuuksia ja löytämään uusia keinoja tavoitteiden saavuttamiseen
 • parantaa suorituskykyä ja tuottavuutta: auttaa oman toiminnan suunnittelussa ja itsensä johtamisessa, auttaa priorisoimaan ja keskittymään oleelliseen
 • parantaa ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä
 • lisää työtyytyväisyyttä, sitoutuneisuutta ja motivaatiota
 • kehittää vuorovaikutustaitoja
 • auttaa tunnistamaan omaa potentiaalia ja ottamaan se käyttöön
 • kehittää itsetuntemusta, itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin.

Oman ammatillisen toiminnan kehittäminen edellyttää itsetuntemusta, jota coachingissa vahvistetaan. Hyvä itsetuntemus auttaa coachattavaa tunnistamaan omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan sekä ottamaan ne käyttöön. Tämä puolestaan lisää itseluottamusta ja luo perustan onnistumiselle ja menestymiselle.

Business coachingin vaikutukset näkyvät siis sekä käytännön toiminnan tasolla että syvemmin ammatti-identiteetin vahvistumisena. Osa coachingin vaikutuksista tulee esille vasta pidemmän ajan kuluttua. Business coachingilla on myönteinen vaikutus liiketoiminnan tulokseen.

 • Coaching antaa mahdollisuuden käsitellä asioita neutraalisti ulkopuolisen henkilön kanssa luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa.
 • Coachingprosessi suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tämä nopeuttaa ja tehostaa kehittymistä sekä auttaa kehittymään juuri niissä asioissa, missä se on tarpeen.
 • Coach on aidosti läsnä ja kuuntelee aktiivisesti ilman ennakko-oletuksia.
 • Asiakkaalla on aikaa ajatella ja reflektoida, pysähtyä oman tilanteensa ja kehittymisensä äärelle.
 • Coach haastaa asiakasta tutkimaan asioita pintaa syvemmältä.
 • Coaching on ratkaisukeskeistä, tavoitteellista, eteenpäin vievää ja tulevaisuuteen suuntaavaa.
 • Coachingissa keskitytään vahvuuksien vahvistamiseen ja kiinnitetään huomiota onnistumisiin ja edistymiseen.
 • Coaching vahvistaa asiakkaan itsetuntemusta ja kykyä johtaa itseään.
 • Coach ei anna valmiita vastauksia, vaan auttaa asiakasta kehittämään omaa ajatteluaan ja päätöksentekokykyään ja löytämään itse ratkaisut.
 • Coach haastaa tutkimaan ja kyseenalaistamaan omaa toimintaa rajoittavia ajatusmalleja ja uskomuksia, poistamaan ”sisäisiä käsijarruja”.
 • Coaching on käytännönläheistä kehittymistä: Coach ohjaa soveltamaan uusia oivalluksia välittömästi käytäntöön, jolloin kehittyminen ei jää irralliseksi.

Business coaching -prosessi alkaa kolmikantatapaamisella, jossa coach, coachattava ja organisaation edustaja (yleensä esimies tai HR) keskustelevat siitä, minkälaista muutosta ja kehittymistä coachingprosessilla tavoitellaan. Yhteisen keskustelun pohjalta sovitaan tavoitteet coachingprosessille sekä se, minkälaisilla mittareilla tavoitteiden saavuttamista seurataan. Tilanteesta riippuen tavoitteet voivat liittyä hyvinkin konkreettisten ratkaisujen etsimiseen tai yksilön työroolin syvempään kehittämiseen.

Prosessin kesto ja coachingtapaamisten määrä vaihtelevat tilanteen ja käsiteltävän teeman mukaisesti, ja ne sovitaan jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisesti. Tyypillinen pituus on 5-6 tapaamista, mutta tarvittaessa voidaan sopia pidemmästäkin prosessista.

Business coachingista tehdään aina kirjallinen sopimus asiakkaan ja hänen organisaationsa kanssa. Sopimuksessa määritellään organisaation tavoitteet sekä asiakkaan henkilökohtaiset tavoitteet prosessille. Lisäksi siinä sovitaan prosessin hinnasta ja toteuttamistavasta.

Tämän jälkeen alkavat varsinaiset coachingtapaamiset, joissa coach tapaa coachattavaa kahden kesken. Coachingtapaamisten välissä coachattava soveltaa oivaltamaansa ja oppimaansa päivittäisessä työssään. Usein coach antaa asiakkaalle tapaamisten välille tehtäviä, jotka tukevat hänen kehittymistään.

Viimeisen coachingtapaamisen jälkeen on uusi kolmikantakeskustelu, jossa tarkastellaan prosessin onnistumista ja sitä, miten alussa sovitut tavoitteet on saavutettu. Lisäksi keskustelussa sovitaan siitä, miten työyhteisössä tuetaan coachingprosessissa alkaneen kehityksen jatkumista.

Johtaminen on vuorovaikutusta ja ihmisten johtamista, joten johtajan tärkeimmät taidot ovat vuorovaikutuksen, aidon kohtaamisen, kuuntelun ja läsnäolon taitoja.

Hyvä johtaja rakentaa luottamuksen ilmapiiriä

Muuttuva työelämä tuo haasteita johtamiseen ja esimiestyöhön. Työntekijät kaipaavat nykyään yhä enemmän työn merkityksellisyyttä, kuulluksi tulemista ja vahvaa osallisuuden kokemusta. Kun esimies kohtaa jokaisen työntekijän yksilönä saadaan organisaatiossa oleva osaaminen ja piilevä potentiaali käyttöön ja ihmiset innostumaan työstään.

Johtajan ja esimiehen keskeinen haaste on luottamuksen ilmapiirin ja yhdessä onnistumisen kulttuurin rakentaminen. Paras tulos tehdään yhdessä, ja turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä jokainen uskaltaa tuoda esille oman mielipiteensä ja tekee parhaansa omassa roolissaan.

Johtaminen edellyttää itsensä tuntemista

Moni taho odottaa johtajalta ratkaisuja vaikeissa tilanteissa, joten hän tarvitsee reflektoinnin ja laadukkaan ajattelun taitoja. Jotta voi johtaa muita, on tunnettava itsensä. Johtamistyötä jokainen tekee omalla persoonallaan. Itsetuntemus tuo varmuutta ja rohkeutta omaan tekemiseen ja auttaa päätöksenteossa.

On hyvä pysähtyä pohtimaan, millaisiin arvoihin, ihmiskäsitykseen ja asenteeseen oma johtaminen perustuu. Ne vaikuttavat arkipäivän kohtaamisiin työyhteisössä ja muokkaavat työpaikan ilmapiiriä.

Coaching auttaa kasvamaan johtajana niin, että tunnet omat ammatilliset ja persoonalliset vahvuutesi ja osaat hyödyntää niitä kokonaisvaltaisesti työssäsi. Coaching kehittää ihmisten johtamisen taitoja ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi se antaa valmiuksia tehdä parempia päätöksiä.

Coach johtajan tukena

Coach osaa ohjata ratkaisuihin, haastaa tarvittaessa ja tukea vaikeiden päätösten äärellä. Uusien näkökulmien ja mahdollisuuksien löytäminen auttaa johtamaan entistä paremmin sekä itseä että muita. Tätä kautta myös organisaation innovatiivisuus, tehokkuus ja tulos paranevat. Coachattava oppii hyödyntämään coachingin periaatteita omassa johtamistyössään.

Coaching sopii hyvin myös esimiesrooliin siirtyville. Se auttaa kasvamaan esimieheksi ja vahvistaa esimiesidentiteettiä.

Johtajien ja esimiesten coachingprosesseissa käsitellään esimerkiksi näitä teemoja:

 • johtajuudessa kehittyminen ja kasvaminen
 • uuden roolin haltuunotto
 • esimiehen ja alaisten väliset vuorovaikutussuhteet
 • kannustavan ja rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • haastavat johtamisen tilanteet (vaikeista asioista keskusteleminen, työyhteisön jännitteet ja ristiriidat, alaisen alisuoriutuminen jne.)
 • osaamisen tunnistaminen ja johtaminen
 • omien toimintatapojen tehostaminen (mm. oman työn suunnittelu, ajanhallinta, priorisointi, projektin läpivieminen jne.)
 • työyhteisön muutosprosessit ja muutoksen johtaminen

Asiantuntija, haluatko kasvaa ammattilaisena ja ottaa omia vahvuuksiasi kokonaisvaltaisemmin käyttöön?

Asiantuntijatyössä tehokkuus ja tuloksellisuus vaativat pysähtymistä, kokonaiskuvan hahmottamista ja priorisoimista. Itsensä johtamisen taidot, joustavat työn tekemisen tavat ja joustava ajattelu ovat tämän päivän työelämässä tärkeitä osaamisalueita.

Coaching vahvistaa keskeisiä työelämätaitoja

Business coaching vahvistaa itseohjautuvuutta, ammatillista toimijuutta ja tavoitteellisuutta. Se auttaa jäsentämään omaa tekemistä, keskittymään oleelliseen, saamaan asioita aikaan ja pääsemään tavoitteisiin.

Business coaching avaa uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia sekä kehittää laadukkaan ajattelun taitoja. Coach haastaa asiakasta ajattelemaan ”laatikon ulkopuolelta” ja rohkaisee ottamaan askelia eteenpäin ammatillisen kasvun polulla kohti omaa tavoitetta. Lisäksi se auttaa löytämään merkitystä omaan työhön sekä vahvistaa itsetuntemusta, itseluottamusta ja ammatillista identiteettiä.

Coaching kehittää vuorovaikutustaitoja

Asiantuntija ei toimi työssään yksin, vaan osana työyhteisöä. Siksi vuorovaikutus-, tunneäly- ja empatiataidot ovat keskeisiä osaamisalueita ja työelämätaitoja. Coaching kehittää vuorovaikutustaitoja ja auttaa toimimaan yhteistyössä työyhteisön erilaisten ammattilaisten ja persoonien kanssa. Coaching auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja käyttämään niitä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Asiantuntijoille suunnattua business coachingia voidaan käyttää tukena esimerkiksi projektin läpiviemisessä ja uuteen rooliin kasvamisessa.